Plan General, vigencia del documento de referencia

Plan General,  ampliación del plazo de caducidad del  documento de referencia

Los Planes Generales y Planes Generales Estructurales que se encuentre en tramitación, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,   pueden solicitar la ampliación del plazo de vigencia del documento de referencia  asimilado al documento de alcance y del    documento de alcance emitido por la administración autonómica sobre el planeamiento. Llegir +

PATIVEL

PATIVEL, publicado el Decreto en el DOGV 

El  Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana fue publicado el pasado 11 de mayo en el DOGV.

El PATIVEL, Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, tiene como  principio general la conservación activa del litoral, en el sentido establecido en la Estrategia Territorial Europea, es decir, compatibilizando la protección de sus múltiples valores ambientales, territoriales, culturales, paisajísticos, de protección frente a riesgos, con la puesta en valor de los mismos. Llegir +

Ciutats més sostenibles

Urbanismo sostenible

En la 8a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, els representants i líders locals reunits han mostrat el seu suport a la Declaració Basca, un document que defineix els nous camins perquè les ciutats i pobles
europeus puguin convertir-se en municipis productius, sostenibles i resilients, en el marc d’una Europa més habitable i inclusiva.

Llegir +

Presentació PAT de l’Horta de València

PAT de l'Horta de València

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha presentat el Pla d’Acció Territorial i d’Ordenació i Dinamització de l’Horta així com l’avantprojecte de la Llei de l’Horta amb l’objectiu de protegir aquest espai de la pressió urbanística i dinamitzar l’activitat productiva .

Llegir +

Planificació del paisatge a l’ámbit local

Planificació paisatge ámbit local

El paisatge ha arribat al món local. I no podia ser d’altra manera, en ser l’escala local la més immediata, la més propera, a la gestió dels paisatges de la vida quotidiana. Les administracions locals en són conscients i han començat a veure en el paisatge un motor per al desenvolupament dels territoris que administren.

Llegir +

Auditories energètiques

Eficiencia energetica

Publicat al BOE el Real Decret 56/2016 que impulsa l’eficiència energètica a les gran empreses, transposició de la Directiva 2012/27/UE i que defineix les auditories energètiques, l’acreditació dels proveïdors de serveis, dels auditors i la promoció de l’eficiència energètica.

 

Llegir +

Economia circular

sostenibilidad

La Comissió Europea ha adoptat un nou i ambiciós paquet d’Economia Circular per estimular la transició d’Europa cap a una nova  economia  que impulsarà la competitivitat global, fomentarà el creixement econòmic sostenible i la generació de nous llocs de treball.

Llegir +

Hàbitats urbans i fauna vertebrada

Gestío fauna urbana

Els espais urbans. Manual de gestió d hàbitats per a la fauna vertebrada.  El manual ofereix un conjunt de mesures tècniques, a escala constructiva, urbanística i de gestió dels hàbitats, per a la preservació i millora de les poblacions d’espècies de fauna vertebrada associades als espais més humanitzats, tant urbans com rurals.

Llegir +

Càlcul emissions GFEH

emissions gasos efecte hivernacle

Actualment, nombroses organitzacions treballen amb equips que contenen gasos fluorats amb efecte d’hivernacle (GFEH). Aquestes  emissions poden suposar un volum important de les emissions totals del seu inventari. La Guia permet calcular aquestes emissions, d’acord amb les normes ISO 14064, part 1, i la ISO/TR 14069, que són les normes de referència per al seu càlcul.

Llegir +

Gestió sostenible activitats extractives

restocat-foto

Dues publicacions força interessants per a una gestió sostenible de les activitats extractives:

“Guia metodològica per a la redacció de plans de gestió de residus miners en les activitats extractives “ . Llegir +

“RESTOCAT. Protocol per al seguiment i l’avaluació continuada de la restauració en activitats extractives”. Llegir +