Serveis

Serveis de consultoria ambiental

mobilitat

Sostenibilitat urbana

Solucions per a un entorn urbà més sostenible que done més qualitat de vida als ciutadans

Serveis

Desenvolupament urbà

Agenda 21

Mobilitat i transit

Estudis de soroll

Certificats de sostenibilitat

Espais verds urbans

Territorio

Territori sostenible

Estratègies per a un desenvolupament territorial equilibrat, integrant els valors naturals, paisatgístics i culturals

Serveis

Avaluació ambiental

Estudis de paisatge

Impacte ambiental

Gestió d’espais naturals

Estudis d’inundabilitat

Patrimoni cultural

Sistemes d’Informació Geogràfica SIG

Turisme sostenible

sostenibilidad

Canvi climàtic

Solucions per al repte del canvi climàtic, l’efecte hivernacle i el malbaratament energètic

Serveis

Petjada de carboni

Auditoria ambiental activitats productives

Estalvi energètic

Gestió residus

Restauracion

Restauració i integració ambiental

Projectes de reducció dels impacte ambientals provocats per l’activitat humana, recuperant la qualitat ambiental i paisatgista de l’entorn

Serveis

Obres públiques

Pedreres

Espais degradats

Abocadors

Naturalització d’espais

participacion publica

Participació pública

Assessorament en processos de participació pública, formació i responsabilitat social corporativa

Serveis

Memòries de Sostenibilitat

Participació pública

Assessorament legal

Esdeveniments sostenibles

Formació i comunicació

Comentarios cerrados.