Estudis ambientals planejament municipal

Estudis ambientals  al planejament municipal

El estudis ambientals per al planejament municipal venen recollits, a nivell de l’Estat per la  Llei 21/2013, d’Avaluació Ambiental.  La  Llei 5/2014  d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana,   regula les competències en matèria d’urbanisme i ordenació del territori al País Valencià, proposant una tramitació ambiental i urbanística unificada. Presenta un tractament integrat  del territori, on els aspectes ambientals, territorials, paisatgístics, econòmics i socials convergeixen en un mateix plànol, contribuint a una visió més eficient de la planificació.

AraSostenibilitat, amb una ampla experiència en estudis ambientals lligats al planejament municipal, els ofereix la possibilitat de contractar els estudis  que calen per dur endavant un projecte d’ordenació municipal, tant pel que fa a l’ordenació estructural  (Pla General i modificats), l’ordenació detallada (Plans Parcials, Estudis de Detall, …) com les Declaracions d’Interès Comunitari DIC.

Paisatge

Estudis de paisatge

Estudis de trànsit i mobilitat

Estudis de mobilitat i transit

impacte ambiental

Estudis d’integració paisatgística

Acústica, soroll

Estudis acústics

Estudis hidrícs

Estudis d’inundabilitat

Patrimoni cultural

Caracterització patrimoni cultural

Estudis de medi físic

Afecció  espais Natura 2000

Per què AraSostenibilitat?

Els estudis ambientals que exigeix la legislació per a l’aprovació d’un Pla General o altres figures d’ordenació, són diversos i complexos. AraSostenibilitat disposa d’un equip interdisciplinari (biòlegs, geògrafs, enginyers tècnics d’obres públiques, enginyers en cartografia, sociòlegs,.…) amb una dilatada experiència, acostumats a treballar en equip i per objectius. Emprem les més modernes eines tècniques i informàtiques per oferir estudis de qualitat a preus competitius.

Estem al teu servei,  truca’ns al  963 347 374

Sol.licitar pressupost

Casos d'èxit

Avaluació Ambiental Pla General de Benejuzar

L’ Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica  és el procediment administratiu  mitjançant el qual s’analitza  els possibles efectes significatius sobre el medi ambient del Pla General

Avaluació ambiental i territorial estratègica

Estudi de Paisatge del Pla General del Poble Nou de Benitatxell

L’ Estudi  de Paisatge marca els principis i les estratègies per  a poder catalogar, valorar  i protegir  els paisatges  al terme municipal de Benitatxell, amb la participació  de tots els ciutadans i col·lectius locals.

Estudis de paisatge

Estudi de Trànsit i Mobilitat del Pla General d’Altea

L’ Estudi de Trànsit i Mobilitat té per objectiu tenir un coneixement detallat del trànsit i la mobilitat al municipi, amb una diagnosi de l’estat actual i marcar les directrius que definiran els viaris, els vials de vianants, les zones d’aparcament i el transport públic  a les noves àrees urbanitzables.

Mobilitat sostenible

Estudi acústic del PG de Beneixama

L’Estudi Acústic té per objectiu determinar els nivells de qualitat acústica d’aplicació a cada zona del municipi, avaluar la compatibilitat de les noves zones reclassificades amb els nivells acústics actual i previstos i, si fora el cas, establir les mesures de correcció per a garantir els nivells de qualitat acústica recollits a la legislació.

Sorroll, estudi acústic pla General

Estudi d’inundabilitat del PG d’ Altea

L’Estudi d’Inundabilitat del Pla General concreta i detalla en l’àmbit local les previsions realitzades pel PATRICOVA a escala regional. Hom delimitarà les conques, s’analitzen les inundacions històriques i es fan càlculs hidrològics per determinar els cabals que provoquen inundacions en diferents escenaris de probabilitat. Si cal, es dissenyen mesures correctores avaluant la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Inundabilitat

Patrimoni cultural del PG d’ El Poble Nou de Benitatxell

El Catàleg de Bens i Espais Protegits inclou els béns patrimonials del municipi, amb un ampli repertori de categories legals, des de BIC, BRL, Nuclis Històrics, jaciments arqueològics, llocs etnològics, panells ceràmics, .. amb la seva normativa especifica de protecció.

Estudi patrimoni cultural

Estudi d’Integració Paisatgística del DIC Campa de cotxes en Xest

L’Estudi d’Integració Paisatgística del DIC Campa de Cotxes a Xest té per objectiu avaluar la repercussió que l’activitat tindrà en la qualitat visual de les unitats de paisatge i recursos paisatgístics afectats i, si fóra necessari, dissenyar les mesures d’integració visual per mantenir la qualitat de l’entorn.

Integració al paisatge, simulació virtual

Estudi d’Integració al Paisatge Urbà d’Estudi de Detall a Oriola

L’Estudi d’Integració en el Paisatge Urbà de l’Estudi de Detall en Playa Flamingo, d’Oriola Costa, té per finalitat garantir la integració visual de l’actuació a l’entorn urbà on s’integre sense alterar la qualitat visual per la introducció de formes, volums, tipologies o paletes cromàtiques poc adequades a l’entorn.

Estudi d'integració paisatgística

Comentarios cerrados.