Impacte ambiental

Impacte ambiental 

L’ avaluació ambiental de plans i programes està regulada per la Directiva  2001/42/UE sobre avaluació de les repercussions de determinats plans i programes en el medi ambient i la seua transposició per mitjà de la Llei 21/2013, d’ Avaluació Ambiental. En l’àmbit  del País Valencià, la Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, LOTUP és la normativa d’aplicació.

La Llei 5/2014, proposa una tramitació ambiental i urbanística unificada, i redueix el nombre de disposicions legislatives que hi havia fins la seva aprovació. La llei regula tots els instruments d’ordenació i gestió que tinguen una projecció espacial sota una nova perspectiva, on la introducció dels aspectes ambientals i territorials, contribueix a l’ús racional del territori, a la protecció dels seus valors i a la millora de la qualitat. Aquesta Llei és el marc en què s’integrarà la tramitació de tots els plans i programes amb incidència significativa sobre el medi ambient i el territori al País.


avaluacio ambiental i territorial estratègicaAvaluació ambiental. Objectius

L’Avaluació ambiental és el procediment administratiu  mitjançant el qual s’analitza  els possibles efectes significatius sobre el medi ambient dels plans i programes.

L’avaluació ambiental i territorial estratègica dels plans i programes persegueix integrar els criteris i condicionants ambientals al procés d’elaboració del pla, assegurar l’efectiva participació del públic, institucions i organismes afectats i aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i promoure el desenvolupament  sostenible, en les seues dimensions econòmica, social i ambiental.

Avaluació ambiental ordinària

L’article 46 de la LOTUP indica els plans i programes que seran objecte de l’avaluació ambiental i territorial estratègica.

L’avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària s’aplicarà als plans i programes, i les seves modificacions, quan:

  • Establisquen el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental
  • Requerisquen una avaluació d’acord amb la normativa reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.
  • L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, els plans d’acció territorial, els plans generals estructurals, les actuacions territorials estratègiques o qualssevol altres plans que establisquen o modifiquen l’ordenació estructural.

L’avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària conclou amb una Declaració Ambiental Estratègica

Avaluació ambiental simplificada

Segons l’art. 46.3, de la LOTUP, l’òrgan ambiental, Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental,  determinarà si un pla o programa ha de ser objecte d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada o ordinària en els casos següents:

  • Les modificacions menors dels plans sotmesos a avaluació ordinària.
  • Els plans sotmesos a avaluació ordinària que establisquen l’ús, en l’àmbit municipal, de zones de reduïda extensió.
  • Els plans i programes que establisquen un marc per a l’autorització en el futur de projectes i no complisquen els altres requisits mencionats en l’apartat d’avaluació ordinària.

L’òrgan ambiental i territorial resoldrà estos casos tenint en consideració els criteris de l’annex VIII de la Llei 5/2014.

L’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada conclou amb un Informe Ambiental Estratègic

Avaluació AmbientalAvaluació ambiental municipal

L’avaluació ambiental i territorial estratègica municipal pretén separar les competències d’urbanisme de les competències de medi ambient urbà, així com agilitzar  la tramitació dels plans.

La “Llei 10/2015 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat”, en el seu art 115, modifica l’apartat c de l’art. 48 de la LOTUP per a incloure que l’òrgan ambiental i territorial serà l’ajuntament del terme municipal de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació ambiental, en els casos següents:

  • En els instruments de planejament urbanístic que afecte únicament i exclusiva a l’ordenació detallada del sòl urbà.
  • En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de planejament avaluat ambientalment, afecte únicament i exclusiva a l’ordenació detallada del sòl urbanitzable.
  • En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusiva a l’ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics efectivament implantats, sense modificar l’ús dominant de la zona establerta en l’ordenació estructural.

Avaluació ambiental, per què AraSostenibilitat?

L’Avaluació Ambiental és un dels estudis més realitzats per l’empresa, hem fet nombrosos estudis d’avaluació ambiental de plans generals, així com estudis d’impacte ambiental de figures de planejament, plans generals, PAIs, PP, DICs,... tant al País Valencià com a les Illes Balears, Múrcia o Castilla-la Mancha.

Sol.licitar pressupost

Casos d'èxit

Avaluació Ambiental del Pla General de Benejuzar. Baix Segura

L’ Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica  del PG de Benejuzar  analitza  els possibles efectes significatius sobre el medi ambient. El  municipi té al voltant dels 6000 hab i una economia basada en els cítrics i  el sector de la construcció.

Avaluació Ambiental

Avaluació Ambiental del Pla General de Millena

L’ Avaluació Ambiental del PG de Millena  analitza  els possibles efectes significatius sobre el medi ambient. El  municipi, situat a la Vall de Travadell,  té al voltant dels 300 hab i una economia basada en els conreus de seca, principalment les oliveres i, en menor mesura, el turisme rural.

Avaluació Ambiental

Avaluació Ambiental del Pla General de Cox.

L’ Avaluació Ambiental del PG de Cox  analitza  els possibles efectes significatius sobre el medi ambient. El  municipi amb uns 7000 hab., situat als peus de la Serra de Callosa  en el límit amb les hortes del Segura,  basa la seva economia en la comercialització de fruites i hortalisses i les industries del poligin industrial Sant Fernando.

Avaluació ambiental

Avaluació Ambiental del Pla General de Bolbaite

L Avaluació Ambiental del PG de Bolbaite analitza els possibles efectes significatius sobre el medi ambient. El municipi amb uns 1500 hab., situat a la comarca de La Canal de Navarrés, basa la seva economia en la producció agrícola regada per les aigües de Les Fonts i en els conreus de secà, oliveres i garroferes.

Avaluació Ambiental

Avaluació Ambiental de l’Estudi de Detall a Oriola

L Avaluació Ambiental de l’Estudi de Detall a Playa Flamenca, en Oriola Costa,  analitza els possibles efectes significatius sobre el medi ambient.  l’Estudi de Detall afecta a una zona no construïda entre la Cañada de las Estacas i la Cañada de Las Moscas.

Avaluació Ambiental

Comentarios cerrados.